ALGEMENE VOORWAARDEN JAPANESE HEAD SPA

  1. Definities 

  1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld: 

  1. "Japanese Head Spa": het bedrijf dat diensten verleent op het gebied van hoofdmassages en aanverwante behandelingen; 
  2. "Klant": de persoon die een afspraak maakt voor een behandeling bij Japanese Head Spa; 
  3. "Behandeling": de dienst die Japanese Head Spa aanbiedt, waaronder hoofdmassages en aanverwante behandelingen; d. "Afspraak": de afspraak die de Klant heeft gemaakt voor een Behandeling bij Japanese Head Spa.
  4. Afspraak 

  2.1 De Klant kan een afspraak maken voor een Behandeling bij Japanese Head Spa via de website, telefonisch of persoonlijk in de vestiging. 

  2.2 Indien de Klant de afspraak wil wijzigen of annuleren, dient hij dit ten minste 48 uur voorafgaand aan de afspraak te doen. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak behoudt Japanese Head Spa zich het recht voor om 30% van de Behandeling in rekening te brengen. 

  2.3 Indien de Klant niet verschijnt op de afspraak zonder deze te annuleren of verzetten, behoudt Japanese Head Spa zich het recht voor om het volledige bedrag van de Behandeling in rekening te brengen. Bij annuleringen van afspraken wordt geen geld terug gestort, maar zal de Klant een kadokaart ontvangen ter waarde van het betaalde bedrag.

  1. Betaling 

  3.1 De Klant dient de volledige betaling voor de Behandeling te voldoen voorafgaand aan de behandeling. 

  3.2 Betaling kan worden voldaan via pin, creditcard of contant.

   3.3 Indien de Klant nog niet heeft betaald of alleen een aanbetaling heeft gedaan, wordt er bij een no-show 30% van het bedrag van de Behandeling in rekening gebracht of wordt de aanbetaling gehouden.

  1. Aansprakelijkheid 

  4.1 Japanese Head Spa is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van enige handeling of nalatigheid van Japanese Head Spa, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van Japanese Head Spa. 

  4.2 De Klant is aansprakelijk voor enige schade die hij veroorzaakt aan de eigendommen van Japanese Head Spa.

  1. Garanties 5.1 Japanese Head Spa garandeert dat de Behandeling zal worden uitgevoerd door bekwame en gekwalificeerde professionals. 5.2 Japanese Head Spa garandeert dat de gebruikte producten en materialen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor de Behandeling.
  2. Geschillenbeslechting 6.1 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden worden in eerste instantie besproken tussen de Klant en Japanese Head Spa om tot een oplossing te komen. 6.2 Indien het geschil niet kan worden opgelost door middel van onderhand
  3. Toepasselijk recht 

  7.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.

  1. Wijzigingen 

  8.1 Japanese Head Spa behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 

  8.2 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze zijn gepubliceerd op de website van Japanese Head Spa.

   

  1. Annuleringen en restitutie 

  9.1 Indien de Klant een afspraak heeft gemaakt, de betaling heeft voldaan en de afspraak annuleert binnen 14 dagen na het maken van de afspraak, heeft de Klant recht op restitutie van het volledige bedrag. 

  9.2 Indien de Klant een afspraak annuleert buiten de termijn van 14 dagen na het maken van de afspraak, zal Japanese Head Spa geen geld terugstorten, maar in plaats daarvan een kadokaart geven ter waarde van het betaalde bedrag. 

  9.3 Restitutie of kadokaarten worden uitsluitend verstrekt voor annuleringen en verzoeken die conform deze algemene voorwaarden zijn gedaan.

  Privacy verklaring

  Japanese Head Spa Amsterdam, gevestigd aan Roetersstraat 41 

  1081WB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   

  Contactgegevens:

  https://japaneseheadspa.nl

  Roetersstraat 41 

  1081WB Amsterdam

  0639361377

  Romy Heesbeen is de Functionaris Gegevensbescherming van Japanese Head Spa Amsterdam Hij/zij is te bereiken via info@japaneseheadspa.nl

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Japanese Head Spa Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

   

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam

  - Geslacht

  - Geboortedatum

  - Geboorteplaats

  - Adresgegevens

  - Telefoonnummer

  - E-mailadres

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Japanese Head Spa Amsterdam verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Japanese Head Spa Amsterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  - gegevens van personen jonger dan 16 jaar

   

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@japaneseheadspa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@japaneseheadspa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Japanese Head Spa Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Het afhandelen van uw betaling

  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  - Om goederen en diensten bij u af te leveren

  - Japanese Head Spa Amsterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Japanese Head Spa Amsterdam neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Japanese Head Spa Amsterdam) tussen zit. Japanese Head Spa Amsterdam gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Salonized

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

   

  Japanese Head Spa Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar.

  Delen van persoonsgegevens met derden

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Japanese Head Spa Amsterdam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Japanese Head Spa Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Japanese Head Spa Amsterdam uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Japanese Head Spa Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Japanese Head Spa Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Japanese Head Spa Amsterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Japanese Head Spa Amsterdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

   

  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

   

  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   

  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Japanese Head Spa Amsterdam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

   

  Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@japaneseheadspa.nl. 

   

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Japanese Head Spa Amsterdam zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

   

  Japanese Head Spa Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Japanese Head Spa Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

   

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@japaneseheadspa.nl.

   

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

   

  Japanese Head Spa Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Japanese Head Spa Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@japaneseheadspa.nl

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Japanese Head Spa Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@japaneseheadspa.nl. Japanese Head Spa Amsterdam heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: